Personuppgiftpolicy

Vi på N-Å Widells Rör & Konsult AB vill värna om att hantera dina personuppgifter på ett tryggt sätt.

Vår strävan är att jobba enligt enligt de dataskyddsförordningar som finns. Vår policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Policy

Personuppgiftspolicy

Vi på N-Å Widells Rör & Konsult AB vill värna om att hantera dina personuppgifter på ett tryggt sätt.
Vår strävan är att jobba enligt enligt de dataskyddsförordningar som finns. Denna policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Ändamålet med att vi behandlar dina uppgifter

Vi behandlar dina uppgifter med syftet att kunna fullgöra vårt avtal mot dig som kund. Det kan exempelvis vara för att leverera produkter och tjänster, sköta service och garanti av tidigare leveranser. Vi kan också behöva utföra behandlingen för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag. Vidare kan behandlingen vara nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster och produkter.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ovan nämda ändamål. I de fall uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla ändamålet, kommer de raderas.
Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avsluta prenumerationen.

Vi delar inte dina uppgifter

Dina personuppgifter, säljs inte eller på annat sätt överförs till tredje part.
Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter i de fall lagen kräver det.
Vidare kan uppgifter behandlas av externa partners, såsom Revisorer, Företag som arbetar med vår IT-miljö etc. I dessa fall kommer ett sk. Personuppgiftsbiträdesavtal ingås.

Dina rättigheter

  • Kopia på uppgifter: Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar dina personuppgifter.
  • Rättelse: Du har rätt att rätta eller komplettera felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
  • Radering: Under vissa omständigheter har du har rätt att begära att få dina uppgifter raderade. Vi kan inte radera uppgifter som vi måste spara av laglig grund. T.ex. enligt bokföringslagen.
  • Återkalla samtycke: I de fall vi har lagrat dina uppgifter grundat på ditt samtycke har du rätt att återkalla detta. Det innebär dock att vi kan fortsätta behandla de uppgifter vi samlat in innan du återkallade samtycket.
  • Motsätta dig fortsatt behandling: Du har rätt att motsätta dig att vi behandlar uppgifter som stödjer sig på intresseavvägning, då måste vi påvisa att intresseavvägning är större än integritetsintresset för att få fortsätta behandla uppgifterna.
  • Direkt marknadsföring: Du har rätt att motsätta dig vår behandling som används i direkt marknadsföringssyfte. Vi kommer då inte fortsätta behandla din uppgifter i det syftet.
  • Dataportabilitet: Du har rätt till att få dina uppgifter elektroniskt i strukturerat format, för flytt till annan IT-miljö.
  • Du har rätt till att lämna klagomål till oss eller datainspektionen angående vår hantering av dina personuppgifter

Frågor

Om du har några frågor angående denna policy, hur vi använder din information, eller dina rättigheter så är du välkommen att kontakta os

För oss är miljön viktig

Vi miljösorterar allt skrot vid stambyten i olika containrar för respektive avfall. Vi är dessutom extremt noga med asbestsanering av gamla rör och pannor före start av arbete.